Здружение на патолози на Македонија
Тел:+389(02)3104 470
  
 
Пријави се
За Членови
Сакам да аплицирам за членство .. 
Новости
Настани
Историјат на Здружението
redirect how many women cheat married cheat
click open My girlfriend cheated on me
click open My girlfriend cheated on me
online my fiance cheated on me why do women cheat with married men
women who like to cheat affairs with married men open
read link the unfaithful husband
read link the unfaithful husband
why husband cheat online online
carbamazepin bivirkninger carbamazepin verstopfung carbamazepin juckreiz
     
Историјат на Здружението на патолози на Р. Македонија
online do all women cheat read
go link when married men cheat
website how to catch a cheat women who cheated
website women who cheated
click signs of unfaithful husband why do married men cheat on their wives
read link the unfaithful husband
why do wifes cheat meet to cheat women who want to cheat
click click go
carbamazepin bivirkninger carbamazepin verstopfung carbamazepin juckreiz
 
=

=

  • Основање

Здружението е основано 1965 година како придружна секција на тогашното Здружение на патолози на Југославија.

Од 1971 функционира како Здружение на патолози на Р. Македонија.

  • Претседатели

1971           проф. д-р Драгутин Милетиќ

1971-1983 проф. д-р Епса Урумова

1983-1999 проф. д-р Милан Јовановски

1999-2006 проф. д-р Ѓорѓи Зографски

2006-2010 проф. д-р Весна Јаневска

2010-2015 проф. д-р Нели Башеска

2015-         проф. д-р Гордана Петрушевска

 

Број на членови: 56 активни и 13 почесни

 

  • Членување во други асоцијации

- Македонски лекарско друштво

- Европско здружение на патолози

 

  • Одржани конгреси

- Во периодот 1979-1983 е одржан 4-от Конгрес на патолозите на Југославија во Крушево. Пред тоа одржани се и два интерсекциски состанока во Охрид (1970 и 1982 година).

- Во периодот од 12-16 октомври 2011 година во хотел “Метропол” во Охрид се одржа I Македонски конгрес на патолозите со интернационално учество.

- Првиот македонски меѓуконгресен состанок на патолозите со

интернационално учество се одржа во Музејот на Македонската борба во

Скопје во периодот 27-29 мај 2013 година со главна тема Лимфомите во

Југо-источна Европа. Состанокот беше организиран од Здружението на

патолозите на Македонија во соработка со Интернационалната група за

изучување на не-Хочкиновите лимфоми.

  • Одржани симпозиуми 

Симпозиумот "ХПВ инфекции и асоцирани болести - дијагноза, превенција, третман" се одржа во хотелот Holiday Inn во Скопје на 25.03.2011 година во заедничка организација со Здружението за ХПВ на Македонија, Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија, Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија и Здружениоето на биохемичари на Македонија.

 

  • Одржани школи, работилници,состаноци

- Во периодот 1999-2006 одржани се вкупно 6 состаноци (два во Скопје и по еден во Битола, Дојран, Кавадарци и Крушево)
- Во периодот 2006-2010 година одржани се вкупно 5 стручни состаноци и 7 стручни состаноци-работилници.

Во периодот 2010-2015 година, одржа тринаесет состаноци и тоа 5 стручни состаноци и 8 стручни состаноци-работилници

- Стручен состанок - работилница се одржа на 1. 10 2010 година во просториите на Институтот за патологија, Медицински факултет - Скопје. Главни теми:

o Дијагностички протокол за тумори на јајници

o Слајд семинар од патологија на површни епителни тумори на јајници

 

- Заеднички стручен состанок со Здруженито на доктори по медицина специјалисти по медицинска биохемија се одржа на 19. 11 2010 година во амфитеатарот на Деканатот на Медицински факултет. Главни теми:

o Улогата на имунохистохемијата во дијагностика на туморската патологија 

o Примена на туморските маркери кај карциноми на бели

- Стручен состанок организиран како четири идентични по содржина работилници најпрво во библиотеката на Општата болница во Прилеп на 17. 09 2010 година, потоа Општата болница во  Кавадарци на 2. 12 2010, а останатите два се одржаа во просториите на Институтот за патологија, Медицински факултет, Скопје на 13. 01 2011 и 14. 01 2011 година. Главна тема:

o Малигни лимфоми - класификација и хистолошки карактеристики

 

- Стручен состанок - работилница и Годишно собрание, се одржа на 6. 05

2011 година во просториите на Институтот за патологија, во Скопје.

Главни теми:

o Пaтологија на дојка

o Слајд семинар од патологија на дојка.

 

- Европска школа за нефропатологија, поддржана од ЕРА-ЕДТА

(Европско бубрежно здружение и Европско здружение за дијализа и

трансплантација) и од Работната група за нефропатологија при

Европското здружение на патолози се одржа на 14 октомври 2011 во

Охрид. Главни теми:

o Болести на гломерулите,

o Тубуло-интерстицијални болести,

o Трансплантациска патологија на бубрезите.

 

- Стручен состанок - работилница се одржа на 9. 03 2012 година во амфитеатарот на Универзитетската клиника за радиотерапија и

онкологија, во Скопје. Главни теми:

o Интерпретација на кожни биопсии од пигментни лезии,

o Слајд семинар од патологија на пигментни лезии.

 

- Стручен состанок - работилница и Годишно собрание се одржа на 26. 06

2012 година во Амфитеатарот на Универзитетската клиника за

радиотерапија и онкологија во Скопје. Главни теми:

o Патологија на мекоткивни тумори

o Слајд семинар од патологија на мекоткивни тумори

 

- Стручен состанок се одржа на 28. 12 2012 година во просториите на

Институтот за патологија, Медицински факултет, Скопје. Главна тема:

o Интернационален стандард - ISO/IEC 17025:2005

 

- Стручен состанок се одржа на 05.04 2013 година во просториите на

Институтот за патологија, Медицински факултет, Скопје. Главни теми:

o Контрола на квалитет во хистопатолошка лабораторија

o Контрола на квалитет на пред аналитичките активности

o Контрола на квалитет на аналитичките активности

o Контрола на квалитет на постаналитичките активности

 

- Стручен состанок - работилница и Годишно собрание се одржа на 15. 11

2013 година во просториите на Институтот за патологија, Медицински

факултет, Скопје. Главни теми:

o Патологија на оваријални стромални тумори

o Слајд семинар од патологија на оваријалните стромални тумори

 

- Стручен состанок се одржа на 25. 04 2014 година во амфитеатарот на

Деканатот на Медицински факултет, Скопје. Главни теми:

o Контрола на квалитет во имунохистохемиска лабораторија

o Контрола на квалитет на преданалитичките активности

o Контрола на квалитет на аналитичките активности

o Контрола на квалитет на постаналитичките активности

o „Стапици” во имунохистохемијата - серија од конкретни примери

 

- Стручен состанок се одржа на 20. 06 2014 година во амфитеатарот на

Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје.

Главни теми:

o Контрола на квалитет на работа во лаборатории за цервикална цитологија

o Контрола на квалитет во негинеколошка цитологија - преданалитичка и аналитичка фаза

o Контрола на квалитет во негинеколошка цитологија - постаналитичка фаза

 

- Стручен состанок - работилница се одржа на 07. 11 2014 година во

амфитеатарот на Универзитетската клиника за радиотерапија и

онкологија во Скопје. Главни теми:

o Патологија на плацента - вовед

o Патологија на плацентарните мембрани и папочната врвка

o Протокол за испитување на постелката и аберации во формата на постелката

o Патологија на макроскопските промени на постелката

o Хистопатолошки промени на вилозното стебло

o Патологија на постелката кај компликувани бремености: EPH-гестози

 

- Стручен состанок - работилница и Годишно изборно собрание.се одржа

на 3. 04 2015 година во просториите на Институтот за патологија,

Медицински факултет, Скопје. Главни теми:

o Патологија на епителни тумори на мочниот меур

o Слајд семинар од патологија на епителни тумори на мочниот меур

 

 

  • Публикации

- Во периодот од 2011/2015 година беа преиздадени учебните помагала за студентите по медицина, стоматологија и фармација.

 

carbamazepin alkohol opskriftsmerte.site carbamazepin 100 mg
 


Линкови Информации Настани
  

2012. Copyright by Infoproject Computers