Здружение на патолози на Македонија
Тел:+389(02)3104 470
  
 
Пријави се
За Членови
Сакам да аплицирам за членство .. 
Новости
Настани
Управен одбор
Претседател проф. д-р Гордана Петрушевска
  Институција:
Медицински факултет:
Скопје 1000
Работна единица/оддел: Институт за патологија
Адреса на работа: 50 Дивизија, бб
Е-меил: gordanap61@yahoo.com 
Телефон: ++389 2 3104698 ,Факс:++389 2 3104470
од: 03.04.2015 
Секретар Доц. д-р Славица Костадинова-Куновска
  Институција:
Медицински факултет:
Скопје 1000
Работна единица/оддел: Институт за патологија
Адреса на работа: 50 Дивизија, 6б
Е-меил: skkunovska@yahoo.com 
Телефон: ++389 2 3104682 ,Факс:++389 2 3104470
од: 03.04.2015 
Член проф. д-р Нели Башеска
  Институција:
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Медицински факултет:
Скопје 1000
Работна единица/оддел: Лабораторијата за хистопатологија и клиничка цитологија
Адреса на работа: Водњанска, 17
Е-меил: nbaseska@gmail.com 
Телефон: +389 2 3147892 ,Факс:+389 2 3111430
од: 03.04.2015 
Член проф. д-р Весна Јаневска
  Институција:
Медицински факултет:
Скопје 1000
Работна единица/оддел: Институт за патологија
Адреса на работа: 50 Дивизија, бб
Е-меил: janevskadrvesna@gmail.com 
Телефон: ++389 2 3104690 ,Факс:++389 2 3104470
од: 03.04.2015 
Благајник д-р Анета Таневска-Зрмановска
  Институција:
Медицински факултет:
Скопје 1000
Работна единица/оддел: институт за Патологија
Адреса на работа: ул. 50-та Дивизија бр. 6Б
Е-меил: aneta.t.zrman@t-home.mk 
Телефон: ++389 2 3104684 ,Факс:++389 2 3104470
од: 03.04.2015 

Линкови Информации Настани
  

2012. Copyright by Infoproject Computers